Үйлчилгээний нөхцөл
   Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь “Инвескор ББСБ” ХК нь өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цахим сувгаар дамжуулан хүргэхтэй холбоотой нөхцөлийг тодорхойлох бөгөөд Харилцагчид энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд заасны дагуу Үйлчилгээ үзүүлнэ.

   Та хувийн мэдээллээ бүртгүүлэн, бүртгэлийн хаяг нээсэн болон нэвтэрсэн тохиолдолд Таныг энэхүү Үйлчилгээний нөхцөл, Нууцлалын бодлогыг уншиж танилцан, Үйлчилгээ авахад шаардлагатай нөхцөлүүдийг хангаж, хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ. Иймд та бүрэн уншиж танилцана уу.
1. Бүртгэл үүсгэх
1.1
Invescore вэб сайтад 18 насанд хүрсэн, Монгол Улсын иргэн бүртгэл үүсгэж хэрэглэгч болох боломжтой.
1.2
Та энэхүү Үйлчилгээний нөхцөл болон Нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрч, Харилцагчийг таних шалгуур алхмыг хангасны үндсэн дээр дахин давтагдашгүй Бүртгэлийн хаягийг үүсгэх бөгөөд Таны мэдээлэл, зээлийн болон гүйлгээний түүх зэрэг нь уг Бүртгэлийн хаягт хадгалагдана.
1.3
Та өөрийн Бүртгэлийн хаягт нэвтрэх нэр, нууц үгийг оруулах замаар нэвтрэх бөгөөд Бүртгэлийн хаягт нэвтрэн орсны дараа уг хаягаас хийгдсэн бүхий л үйлдэл, хүсэлт, гүйлгээг Таны хийсэн хууль ёсны үйлдэл гэж үзнэ.
1.4
Хэрэв та хуулийн этгээдийг төлөөлөн Invescore вэбсайтыг ашиглах бол та тухайн хуулийн этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээд эсхүл итгэмжлэгдсэн этгээд байх шаардлагатай бөгөөд таны төлөөлөн хийсэн аливаа үйлдлийн үр дагавар, эрх үүрэг, хариуцлагыг тухайн хуулийн этгээд хариуцна.
1.5
Invescore вэб сайтыг ашиглахдаа аливаа хувь хүнийг төлөөлөн ашиглах боломжгүй бөгөөд ийнхүү төлөөлөн хэрэгжүүлсэн тохиолдолд үүсэн гарах үр дагаврыг ББСБ хариуцахгүйг анхааруулж байна.
2. Харилцагчийн баталгаажуулалт
2.1
Таны илгээсэн хүсэлтийн төрөл болон үнийн дүнгээс хамаарч пин код, нэг удаагийн нууц үг, тоон гарын үсэг болон ББСБ-тэй бичгээр байгуулсан гэрээнд зурагдсан гарын үсгээр таны цахим хүсэлт, цахим гэрээг баталгаажуулна.
2.2
Цахим үйлчилгээний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор цахим гэрээний үнийн дүнгээс хамаарч дээрх баталгаажуулалтын алхмуудаас нэгээс олон хэлбэрийг сонгон давхар баталгаажуулалт хийх боломжтой.
Гүйлгээний төрөл Гүйлгээний давтамж Нэгж гүйлгээний шимтгэл
Мессеж мэдээ үйлчилгээ - Зээлийн хүсэлт шийдвэрлэлтийн хариу

- Зээлийн олголт орсон тухай

- Зээлийн төлөлт хийх өдрийг сануулах

- Зээлийн нөхцөл өөрчилсөн тухай мэдэгдэл

- Гэрээний хугацаа дуусах тухай

- Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээ
0₮
Цахим мэдэгдэл
Баталгаажуулалт - Шинээр бүртгүүлэх

- Хувийн мэдээлэл шинэчлэх

- Нууц үг шинэчлэх
0₮
Зээлийн эргэн төлөлт - Зээл хаах гүйлгээ хийх бүрт 300₮
- Банк хоорондын гүйлгээ 500₮
Зээл хаах - Зээлийн эргэн төлөлтийн гүйлгээ хийх бүрт 300₮
- Банк хоорондын гүйлгээ 500₮
3. Цуглуулах, боловсруулах, ашиглах мэдээллийн жагсаалт
3.1
ББСБ нь таны хувийн мэдээллийг /овог, нэр, регистрийн дугаар, төрсөн он сар өдөр, хүйс, утасны дугаар, яаралтай үед холбоо барих хүний мэдээлэл, оршин суугаа газрын хаяг, хөдөлмөр эрхлэлт гэх зэрэг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд заасан бусад мэдээлэл/ зөвхөн дараах зорилгоор ашиглана. Үүнд:
3.1.1
Харилцагчийг таньж мэдэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх;
3.1.2
Хуульд заасан хугацаа, шаардлагын дагуу цахим болон цаасан хэлбэрээр хадгалах;
3.1.3
Invescore вэбсайтыг ашиглах, бүртгүүлэх, түүгээр дамжуулан таны хүсэлтийг хүлээн авах, гүйлгээг дамжуулах, бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлэх;
3.1.4
ББСБ-ын салбарын мэдээлэл, үйлчилгээ авахад хамгийн боломжит байршлыг харуулах зорилгоор таны байршлын мэдээллийг авах;
3.1.5
ББСБ-аас үзүүлж буй зээлийн эрх болон бусад үйлчилгээний зэрэглэл тогтоох;
3.1.6
ББСБ-ын хамаарал бүхий бусад компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авахыг хүсвэл таны зөвшөөрсөн хэмжээнд таны холбогдох мэдээллийг дамжуулах;
3.1.7
Таны сонгон хэрэглэж буй болон танд санал болгох бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар шаардлагатай мэдээллийг цаг алдалгүй дамжуулах;
3.1.8
Төрийн цахим мэдээллийн сангаас харилцагчийн лавлагаа, мэдээлэл авах;
3.1.9
ББСБ түүний хамаарал бүхий компаниас үзүүлж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээний сэтгэл ханамжийн талаар судалгаа авах, зах зээлийн судалгаа ажиглалт, тандалт хийх;
3.1.10
Таны Invescore вэбсайтын хэрэглээний түвшинг судлах, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэх үүднээс дата мэдээллийн зам мөрийг хадгалах;
3.1.11
Хуульд заасны дагуу эрх бүхий хуулийн байгууллага болон бусад эрх бүхий этгээд шаардсан тохиолдолд тухайн шаардсан хэмжээгээр хязгаарлан гаргаж өгөх;
4. Үйлчилгээ
4.1
ББСБ-ын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах
4.2
ББСБ-ын хамаарал бүхий зэргэлдээ, охин компаниуд, салбар төлөөлөгчийн газруудын мэдээллийг авах
4.3
Компанийн засаглалын кодекст заасан ББСБ-ын бодлого, журам, эрх зүйн баримт бичгүүд
4.4
ББСБ-ын Тогтвортой хөгжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан, бодлого журамтай танилцах
4.5
Вэб сайтаас санал болгож буй бусад үйлчилгээ
5. Харилцагчийн эрх, үүрэг
5.1
Харилцагч та энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрснөөр дараах эрх эдэлж, үүрэг, хүлээнэ. Үүнд:
5.1.1
Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь, зээлийн дансны хуулга, зээлийн хүсэлтийн шийдвэрлэлт болон бусад өөрт хамааралтай санхүүгийн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл авах эрхтэй;
5.1.2
Та Invescore вэб сайтын үйл ажиллагаатай холбоотой санал гомдлоо “Санал хүсэлт илгээх” хэсэгт форм бөглөх эсвэл 77090077 дугаарт хандан гаргах эрхтэй;
5.1.3
Ta хувийн болон санхүүгийн аливаа мэдээллээ оруулахдаа зөвхөн өөрийн баталгаат эх сурвалж болохуйц үнэн зөв мэдээллийг оруулах үүрэгтэй;
5.1.4
Өөрийн мэдээлэлд өөрчлөлт орох тухай бүр мэдээллээ шинэчлэх үүрэгтэй;
5.1.5
Худал мэдээлэл оруулж, хуурах, мэхлэх, залилах үйлдэл хийхгүй байх үүрэгтэй;
5.1.6
Улс төрийн сурталчилгаа, айлган сүрдүүлэх, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, аливаа байгууллага, хувь хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаах, доромжлох, хувийн болон байгууллагын нууцад халдах зэрэг хууль бус зорилгоор ашиглахгүй байх үүрэгтэй;
5.1.7
Өөрийн нэвтрэх нэр, нууц үгийн аюулгүй байдлыг хамгаалах бусдад дамжуулахгүй байх үүрэгтэй;
5.1.8
ББСБ-аас үзүүлж буй аливаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шимтгэл, хураамжийг цаг тухайд нь төлөх үүрэгтэй;
5.1.9
Үйлчилгээний нөхцөлд заасан өөрийн үүргийг зөрчсөнөөс үүдэн ББСБ болон бусад этгээдэд учирсан аливаа гэм хор, хохирлыг дангаар хариуцан, нөхөн төлөх үүрэгтэй;
6. ББСБ-ын эрх, үүрэг
6.1
ББСБ нь харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхдээ дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
6.1.1
Харилцагч шаардлагатай хувийн мэдээллээ дутуу оруулсан тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах эрхтэй;
6.1.2
Харилцагч үйлчилгээний нөхцөлд заасан өөрийн үүргийг зөрчсөн тохиолдолд Invescore вэб сайт дахь бүртгэлийг нь идэвхгүй болгож, өөрт учирсан аливаа хохирол, зардлыг нэхэмжлэх гэм хорыг арилгахыг шаардах эрхтэй;
6.1.3
ББСБ нь харилцагчийн хувийн болон санхүүгийн мэдээллийг тус Үйлчилгээний нөхцөлд зааснаас бусад тохиолдолд бусдад дамжуулах, бусад зорилгоор ашиглахгүй байх, харилцагчийн мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, хамгаалах үүрэгтэй;
6.1.4
Invescore вэбсайтад техникийн өөрчлөлт, шинэчлэлт хийх тохиолдолд түр хугацаагаар зогсоох эрхтэй бөгөөд энэ талаар харилцагчид мэдэгдэх үүрэгтэй;
7. Бусад
7.1
ББСБ нь цахимаар үзүүлж буй өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сайжруулах, системийн шинэчлэлт хийхтэй холбоотойгоор Invescore вэб сайтын сайжруулалтыг тодорхой цаг хугацаанд хийх бөгөөд харилцагч шинэчилсэн хувилбарыг суулгаснаар Вэб сайтад оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ.
7.2
Invescore вэбсайт дээр байрлах Инвескор групп компаниудын лого, вэб сайтын загвар, гэрээ, үйлчилгээний нөхцөл болон бусад баримт бичгүүд нь ББСБ-ын өмч бөгөөд Оюуны өмчийн гэрчилгээгээр баталгаажсан тул хуулах, олшруулах, дуурайх, ашиг олох болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.
7.3
Invescore вэб сайтыг ашиглахтай холбоотойгоор үүссэн аливаа маргааныг талууд эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ.
7.4
ББСБ нь хувьцаат компани болохын хувьд Компанийн тухай хууль болон Компанийн засаглалын кодекст заасны дагуу энэхүү вэбсайт дээр шаардлагатай бодлого, дүрэм, журмын шинэчилсэн хувилбар, хавсралтууд, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг нээлттэй байршуулах бөгөөд тэдгээр нь энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлийн салшгүй хэсэг болно.
Star
Star
Star
Star