Байгууллагын бүтэц
Удирдлагын баг
Инвескор нь тасралтгүй суралцаж, шийдэл эрэлхийлдэг, өөрчлөлт өсөлтийн төлөө зөв засаглал бүрдүүлэн ажилладаг мэргэжлийн удирдлагын багтай.
Star
Star
Star
Star