БОН засаглал
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
 • БОН бодлого
 • БОН стратеги
 • Гүйцэтгэх удирдлага
 • БОН-ийн хэрэгжилт, гүйцэтгэл
 • БОН үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 • БОН бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журам, зааврыг батлах
 • Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан нэгж
 • БОН бодлого, журмыг боловсруулах, шинэчлэх
 • БОН-ийн эрсдэлийн үнэлгээний арга аргачлалыг боловсруулах
 • Хяналт, тайлагнал
 • БОН ажлын хэсэг
 • Хариуцлагатай ажиллах
 • БОН зорилтуудын хэрэгжилт
 • Эрсдэлийн менежер
  БОН менежер
  Ногоон зээл
  Ногоон оффис
  Жендэрийн эрх тэгш байдал
  Хувьцаа эзэмшигчид болон хамтрагч түнш байгууллагуудад мэдээлэл өгөх
  Star

  Инвескор ББСБ нь 2021 онд Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн Холбооны үндсэн гишүүнээр элссэн

  Бид үйл ажиллагаандаа дараах байгаль орчин, нийгмийн зарчмыг бизнесийн үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллаж байна.

 • Байгаль орчноо хамгаалах
 • Хүний эрх, нийгмийг хамгаалах
 • Соёлын өвийг хамгаалах
 • Ногоон эдийн засаг–ийн өсөлтийг дэмжих
 • Санхүүгийн хүртээмжийг дэмжих
 • Ёс зүйтэй санхүүжилт, компанийн засаглалыг дэмжих
 • Ил тод байдал, хариуцлагыг дэмжих
 • Манлайлан үлгэрлэ
 • Star

  Инвескор ББСБ нь НҮБ-ын Даян дэлхийн гэрээнд нэгдэн орсоноор дараах 4 үндсэн чиглэлээр 10 зарчмыг компанийнхаа өдөр тутмын үйл ажиллагаа, стратеги, соёлд тусган хэрэгжүүлэн ажиллахаа амалсан.

 • Хүний эрх
 • Хөдөлмөр
 • Байгаль орчин
 • Авлигатай тэмцэх
 • Star

  Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк

 • Шаардлага 2: Хөдөлмөр ба хөдөлмөрийн нөхцөл
 • Шаардлага 4: Эрүүл мэнд ба аюулгүй байдал
 • Шаардлага 9: Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлага
 • Star
  Star
  Star
  Star